OSOBNA ISKAZNICA

OSNUTAK I DJELATNOST

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ osnovana je početkom 2018. godine od strane Primorsko-goranske županije. Svrha djelovanja Agencije je koordinacija i poticanje održivog ravnomjernog regionalnog razvoja županije, te privlačenja potencijalnih ulagača u ključnim djelatnostima karakterističnim za razvoj ovog područja.
Agencija predstavlja centar potpore Primorsko-goranskoj županiji i pravnim subjektima u njenom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave s područja županije te njihovim pravnim tijelima, putem aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata, kako lokalnog, tako i regionalnog, ali i nacionalnog značaja.
U ulozi regionalnog koordinatora za područje Primorsko-goranske županije, Agencija je osnovana temeljem članka 24. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18).
Djelovanje Agencije temeljeno je na viziji razvoja Primorsko-goranske županije koja glasi:

„Primorsko-goranska županija je konkurentna, održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad.“

DJELATNICI

Agencija broji sveukupno 16 zaposlenika, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom i kompetencijama u specifičnim područjima rada, zaposlenih u Odsjeku za pripremu i provedbu EU projekata i Odsjeku za pripremu i provedbu strateških dokumenata i programa.

RAVNATELJ

Ravnatelj Agencije je Vedran Kružić, dipl.oec. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Ravnatelj Agencije je odgovoran za zakonitost njezinog rada.

UPRAVNO VIJEĆE

Agencijom upravlja upravno vijeće, koje se sastoji od predsjednika upravnog vijeća i člana upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Agencije, nadzire njezino izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču Agencije promjenu djelatnosti, daje osnivaču Agencije i ravnatelju Agencije prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Agencije.
Agencija u upravnom vijeću ima i predstavnika iz reda zaposlenika.