GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

PROMETNA I LUČKA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
RAZVOJ SVEUČILIŠTA
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
PRIRODNA BAŠTINA