JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

PLAN NABAVE

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 eura (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u EOJN RH.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Registar ugovora

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.  120/16, 114/22), a na temelju izjava predstavnika naručitelja sukladno čl. 76. stavka 2. točke 1. istog Zakona, u svojstvu naručitelja objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:

  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, OIB: 26093119930;
  • Prehrambeno industrijski kombinat d.d., OIB: 40174736344;
  • Rosca d.o.o., OIB: 44300293041;
  • Centar za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OIB: 360123737727

IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Sjednice Upravnog vijeća

PLAN RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Plan ravnopravnosti spolova