JAVNA NABAVA

Profil naručitelja:
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
Ciottina 17/B
51000 Rijeka
OIB: 92055146047

PLAN NABAVE

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 eura (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u EOJN RH.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Plan nabave za 2024. godinu

Arhiva

Plan nabave za 2023. godinu
VII. izmjene i dopune Plana nabave
VI. izmjene i dopune Plana nabave
V. izmjene i dopune Plana nabave
IV. izmjene i dopune Plana nabave
III. izmjene i dopune Plana nabave
II. izmjene i dopune Plana nabave
I. izmjene i dopune Plana nabave
Plan nabave za 2023. godinu.

Plan nabave za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave
II. Izmjene i dopune Plana nabave
I. izmjene i dopune Plana nabave
Plan-nabave-2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu
Plan-nabave-2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu 
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu.
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu. 

Plan nabave za 2020. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu 

Plan nabave za 2018. godinu
III.izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 
II.izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 
I.izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu 

Plan nabave za 2018. godinu

AKTI O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) objavljuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave.
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17, 144/20 i 30/23) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Naručitelja
– Kreiraj izvješće

Registar ugovora

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.  120/16, 114/22), a na temelju izjava predstavnika naručitelja sukladno čl. 76. stavka 2. točke 1. istog Zakona, u svojstvu naručitelja objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:

  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, OIB: 26093119930;
  • Prehrambeno industrijski kombinat d.d., OIB: 40174736344;
  • Rosca d.o.o., OIB: 44300293041;
  • Centar za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OIB: 360123737727

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN

Izmjene i dopune za 2024. godinu

ARHIVA

Plan rada i financijski plan za 2023. godinu
Izmjene i dopune za 2023. godinu
I. Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Plan rada i Financijski plan za 2022. godinu
Izmjene i dopune za 2022. godinu
Ispravak Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu
I. Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
II. Izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu
Izmjene i dopune za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu
Izmjene i dopune za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 
II. Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 

Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu
Izmjene i dopune za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 
II. Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 

Plan rada i Financijski plan za 2018. godinu
Izmjene i dopune za 2018. godinu
I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
II. Izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

TRANSPARENTNI PRORAČUN

Transparentni proračun

IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

ARHIVA

2022. godina
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2022. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2022. godinu
Godišnje financijsko izvješće javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2022. godinu (objavljeno 1. 2. 2023.)
Ispravak Godišnjeg financijskog izvješća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (objavljeno 22.02.2023.)
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2022. godinu   (objavljeno 1. 2. 2023.)
Ispravak Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće javne ustanove  „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (objavljeno 22.02.2023.)
Referentna stranica   (objavljeno 1. 2. 2023.)

2021. godina
Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu
Godišnje financijsko izvješće javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2021. godinu  (objavljeno 2. 2. 2022.)
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2021. godinu  (objavljeno 2. 2. 2022.)
Prilog Godišnjem financijskom izvješću javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” za 2021. godinu(objavljeno 2. 2. 2022.)

2020. godina
Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu
Godišnje financijsko izvješće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu (objavljeno 02.02.2021.)
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu (objavljeno 02.02.2021.)
Prilog Godišnjem financijskom izvješću javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2020. godinu – Tablice (objavljeno 02.02.2021.)

2019. godina
Financijsko izvješće RRA PGŽ 2019. (objavljeno 3.2.2020.)
Prilog godišnjem financijskom izvješću RRA PGŽ 2019.-obvezne bilješke uz Bilancu (objavljeno 3.2.2020.)
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće RRA PGŽ 2019. (objavljeno 3.2.2020.)

2018. godina
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu

Sjednice Upravnog vijeća

ARHIVA

2023. godina
38. sjednica Upravnog vijeća
37. sjednica Upravnog vijeća
36. sjednica Upravnog vijeća
35. sjednica Upravnog vijeća
34. sjednica Upravnog vijeća
33. sjednica Upravnog vijeća 
32. sjednica Upravnog vijeća
31. sjednica Upravnog vijeća
30. sjednica Upravnog vijeća
29. sjednica Upravnog vijeća
28. sjednica Upravnog vijeća 
27. sjednica Upravnog vijeća
26. sjednica Upravnog vijeća
25. sjednica Upravnog vijeća
24. sjednica Upravnog vijeća
23. sjednica Upravnog vijeća
22. sjednica Upravnog vijeća

2022. godina
21. sjednica Upravnog vijeća
20. sjednica Upravnog vijeća
19. sjednica Upravnog vijeća
18. sjednica Upravnog vijeća
17. sjednica Upravnog vijeća
16. sjednica Upravnog vijeća
15. sjednica Upravnog vijeća
14. sjednica Upravnog vijeća
13. sjednica Upravnog vijeća
12. sjednica Upravnog vijeća
11. sjednica Upravnog vijeća
10. sjednica Upravnog vijeća
9. sjednica Upravnog vijeća
8. sjednica Upravnog vijeća
7. sjednica Upravnog vijeća
6. sjednica Upravnog vijeća
5. sjednica Upravnog vijeća

2021. godina
4. sjednica Upravnog vijeća
3. sjednica Upravnog vijeća
2. sjednica Upravnog vijeća
1. sjednica Upravnog vijeća
44. Sjednica Upravnog vijeća
43. Sjednica Upravnog vijeća
42. Sjednica Upravnog vijeća
41. Sjednica Upravnog vijeća
40. Sjednica Upravnog vijeća
39. Sjednica Upravnog vijeća
38. Sjednica Upravnog vijeća

2020. godina
37. Sjednica Upravnog vijeća 
36. Sjednica Upravnog vijeća 
35. Sjednica Upravnog vijeća 
34. Sjednica Upravnog vijeća 
33. Sjednica Upravnog vijeća 
32. Sjednica Upravnog vijeća 
31. Sjednica Upravnog vijeća 
30. Sjednica Upravnog vijeća 
29. Sjednica Upravnog vijeća 
28. Sjednica Upravnog vijeća 
27. Sjednica Upravnog vijeća 
26. Sjednica Upravnog vijeća 
25. Sjednica Upravnog vijeća 

2019. godina
24. Sjednica Upravnog vijeća 
23. Sjednica Upravnog vijeća 
22. Sjednica Upravnog vijeća 
21. Sjednica Upravnog vijeća 
20. Sjednica Upravnog vijeća 
19. Sjednica Upravnog vijeća 
18. Sjednica Upravnog vijeća 
17. Sjednica Upravnog vijeća 
16. Sjednica Upravnog vijeća 
15. Sjednica Upravnog vijeća 
14. Sjednica Upravnog vijeća 

2018. godina
13. Sjednica Upravnog vijeća 
12. Sjednica Upravnog vijeća 
11. Sjednica Upravnog vijeća 
10. Sjednica Upravnog vijeća 
9. Sjednica Upravnog vijeća 
8. Sjednica Upravnog vijeća 
7. Sjednica Upravnog vijeća 
6. Sjednica Upravnog vijeća 
5. Sjednica Upravnog vijeća 
4. Sjednica Upravnog vijeća 
3. Sjednica Upravnog vijeća 
2. Sjednica Upravnog vijeća 
1. Sjednica Upravnog vijeća 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama

PLAN RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Plan ravnopravnosti spolova