NAJVEĆI EU PROJEKTI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Projekti podizanja konkurentnosti željeznice i luke Rijeka

Lučka uprava Rijeka i
HŽ Infrastruktura

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Učka 360°

Javna ustanova
„Park prirode Učka“

Sanacija i produženje postojećeg pristana u luci Unije

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode,
Grad Rijeka, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Primorsko-goranska
županija

Projekt nabave 22 nova autobusa u Gradu Rijeci

Grad Rijeka i
Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.