Projekti agencije

Projekt „PAMETNA REGIJA

U okviru projekta „Pametna regija“ Agencija je odradila čitav niz aktivnosti kao primjerice:

više

  • Izrađena je mrežna stranica pametnaregija.hr , koja nudi informacije vezane uz pametno upravljanje, pametno društvo, pametnu infrastrukturu, pametni okoliš, pametno gospodarstvo i pametnu mobilnost;
  • U suradnji s Turističkom zajednicom Kvarner izrađena je digitalna turistička destinacijska platforma VISIT KVARNER, u svrhu dostizanja šire i opsežnije ponude turističkih sadržaja na području Primorsko-goranske županije, a sve s ciljem podizanja njezine atraktivnosti;
  • U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, izrađena je Regionalna inovacijska platforma RIMaP, koja predstavlja inovativno digitalno rješenje za prijenos znanja između akademske zajednice i gospodarstva, s ciljem razvoja inovacijskog ekosustava u regiji;
  • U suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka izrađen je digitalni alat, u svrhu obogaćivanja ponude i omogućavanja dostupnosti kulturnog i kreativnog sadržaja turistima i građanima.

manje

Projekt „CAREER GARDEN

Agencija je projektni partner u projektu „Vrt karijera – Gradnja mostova između obrazovnih institucija i poduzeća putem udaljene i hibridne prakse“, kojeg će Europska unija financirati s gotovo 3 milijuna kuna, u okviru programa Erasmus+.

više

Projektne aktivnosti odnosit će se na razvoj koncepta hibridnog održavanja praktične nastave u strukovnom obrazovanju, kreiranjem digitalne platforme s naglaskom na područje razvoja inovativnih metoda održavanja praktične nastave, kao i pružanje novih obrazovnih sadržaja kako bi se unaprijedile prakse u području strukovnog osposobljavanja. Platforma će povezivati tvrtke i partnerske organizacije s učenicima koji obavljaju stručnu praksu, a kroz razvoj zajedničkih sadržaja za digitalno učenje i virtualnu suradnju s transnacionalnim tvrtkama, prenosit će se znanje putem novih i inovativnih digitalnih alata.

manje

PROJEKT MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services.

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije jedan je od 19 partnera iz Italije i Hrvatske u projektu MIMOSA – INTERREG Italija – Hrvatska 2014 -2020, koji ima za cilj poboljšati ponudu multimodalnih održivih putničkih rješenja i usluga, s posebnim naglaskom na promociji prekogranične mobilnosti putnika na području zemalja sudionica na projektu.

više

Provedbom projekta stavlja se naglasak na inovativna rješenja, pametne alate i tehnologije kojima će se promijeniti trenutna situacija u području prijevoza putnika i učiniti regionalne i prekogranične veze dostupnijima, primjenom multimodalnih rješenja i održive mobilnosti putnika.

Pristup prekogranične suradnje nužan je za rješavanje zajedničkih problema pretežno cestovnog prometa i niske razine povezanosti dviju zemalja, kako bi se građanima i turistima pružila šira ponuda održivih mogućnosti za mobilnost, temeljena na zajedničkom prepoznavanju potreba putnika i potražnje za prijevozom.

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)
Programsko sufinanciranje: 85%
Proračun projekta: 7.140.000,00 Euro
Vodeći partner– Central European Initiative Executive Secretariat


MIMOSA Newsletter 2


MIMOSA Newsletter 3


MIMOSA Newsletter 4manje

Projekt „JAČANJE RAZVOJNIH KAPACITETA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ realizacijom projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ doprinijet će osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedu projekata (su)financiranih u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

više

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata, u okviru koje će se pružati stručna i savjetodavna potpora javnopravnim tijelima u sljedećim aktivnostima: analiza projektnih ideja, procjena mogućnosti za sufinanciranje projekata, razrada projektnih prijedloga, koordinacija i unos projekata u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR), izrada Plana razvoja Primorsko-goranske županije te drugih strateških i razvojnih dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini. Također provodit će se aktivnosti praćenja provedbe razvojnih projekata, realizacija provedbe županijske razvojne strategije i Plana razvoja, informiranja i edukacije javnopravnih tijela s područja Županije, osposobljavanja zaposlenika Ustanove kroz edukativne programa;
  2. Upravljanje projektom, koje uključuje financijsko i administrativno praćenje provedbe projektnih aktivnosti;
  3. Promidžba i vidljivost: izrada promidžbenog materijala, organizacija promotivnih događanja, osiguravanje vidljivosti projekta, predstavljanje prema ciljnim skupinama i široj javnosti kroz redovite objave na internetskim stranicama Ustanove.

manje

Projekt STREAM – Strategic Development of Flood Management

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“  pridruženi je partner na projektu “STREAM – Strategic Development of Flood Management” iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., čiji je vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava.

više

Ukupna vrijednost projekta je 9.411.657,83 EUR, od čega bespovratna sredstva EU-a iznose 7.999.909,13 EUR financirana iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.

Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

Razdoblje trajanje projekta je od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2023. godine.

Partneri na projektu su Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio – regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU – Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč – Parenzo Comune di Venezia Universita’, IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner).

Više infrormacija o projektu dostupno je na poveznici: https://programming14-20.italy-croatia.eu/web/stream 

manje