MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Primorsko-goranskom županijom sklopila Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA / UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA / SREDNJA ŠKOLA DR.A. BARCA CRIKVENICA / SREDNJA ŠKOLA A.HARAČIĆA MALI LOŠINJ / SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMI KRK

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Ugostiteljskom školom Opatija, Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednjom školom Ambroza Haračića Mali Lošinj te Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir Krk. Predmet Sporazuma je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi projektnog prijedloga projekta „Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija“. Ugostiteljska škola Opatija prijavitelj je projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Projektni partneri su Primorsko-goranska županija, Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj i Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk.

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera na provedbi projekta „Digitalna turistička destinacijska platforma“. Ciljevi suradnje su:

  1. Povezivanje i suradnja na izradi inovativnog tehnološkog rješenja – mobilne aplikacije digitalna turistička destinacijska platforma,
  2. Zajednička promidžba projekta, u svrhu poticanja inovacija u turizmu, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te ukupnog razvoja turističke destinacije Kvarner,
  3. Zajednička promocija manje prepoznatih krajeva, kulturne baštine i turističkih sadržaja Županije.

OPĆINA FUŽINE

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Općinom Fužine u svrhu pružanja stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projektne prijave „Biciklistička i pješačka staza uz jezero Lepenice“. Projekt se prijavljuje u okviru FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA. Predmet natječaja odnosi se na zaštitu „ribarstvenog“ okoliša, povratnu gospodarski bitnih vrsta za ribarstvo te stvaranju novih i prepoznatljivih turističkih destinacija unutar cijelog ribarstvenog područja.

OPĆINA LOKVE

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Općinom Lokve u svrhu pružanja stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projektnog prijedloga „Edukacijska ribička staza oko Lokvarskog jezera“. Projekt se prijavljuje u okviru FLAG natječaja za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA. Predmet natječaja odnosi se na zaštitu „ribarstvenog“ okoliša, povratnu gospodarski bitnih vrsta za ribarstvo te stvaranju novih i prepoznatljivih turističkih destinacija unutar cijelog ribarstvenog područja.

GRAD OPATIJA

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Gradom Opatija. Predmet Sporazuma je pružanje stručne i savjetodavne pomoći Ustanove u pripremi projektnog prijedloga čiji je prijavitelj Društvo „Naša djeca“ Opatija, dok je projektni partner Grad Opatija. Izrada projektne prijave odnosi se na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za jačanje kapaciteta na području dječjih prava – Povećanje opće svijesti i znanja o pravima djece i dječje participacije, u okviru programa REC 2020 (Program o pravima, jednakosti i građanstvu).

OPĆINA MRKOPALJ

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Općinom Mrkopalj, u svrhu pružanja stručne i savjetodavne pomoći u izradi projektne prijave u okviru Programa amaterskih sportova i infrastrukturne inovacije, Poziva za podnošenje prijedloga  – EAC/S09/2020. Cilj Poziva je pružiti priliku sportskim organizacijama da razviju i promiču nove oblike bavljenja sportom i tjelesnom aktivnosti prilagodbom infrastrukture i/ili ponude sportskih aktivnosti odnosno programa.

DOM ZA ODGOJ DJECI I MLADEŽI RIJEKA

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Domom za odgoj djeci i mladeži Rijeka. Predmet Sporazuma je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u provedbi projekta „Zajednica za novi početak“, koji je odobren za financiranje u lipnju 2020. godine u iznosu od 5.999.155,18 HRK. Projekt se financira u okviru Poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“.

MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Medicinskom školom u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Predmet Sporazuma je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projektnog prijedloga na Javni poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnost u strukovnom obrazovanju u (pod)sektoru zdravstvo“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, te na Javni poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektoru zdravstvo“, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Temeljni cilj natječaja je uspostavljanje mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u suradnji s gospodarskim i civilnim sektorom koji će omogućiti aktivnu praktičnu obuku za učenike, nastavnike i zaposlenike u skladu s potrebama tržišta rada putem izravnog sudjelovanja na regionalnoj razini te omogućiti suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji.

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka. Predmet Sporazuma je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projektnog prijedloga na otvoreni Ograničeni trajni poziv na dostavu projektnog prijedloga „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Temeljni cilj projekta je podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Grad Kastav

Ravnatelj javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ Vedran Kružić i gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac sklopili su Sporazum o suradnji na pripremi i razvoju koncepta „Kastav – pametni grad“, putem niza projekata koji su sastavni dio strategije „Kastav pametni grad – strategija 2017. – 2020.“, od kojih se posebno ističu projekti razvoja i implementacije projekta Kastavske gradske aplikacije te projekt pametne javne rasvjete.

fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Predmet Sporazuma je suradnja u provedbi projekta FOST-INNO. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa Interreg V-B Adrion 2014.-2020. Opći cilj projekta FOST-INNO je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma. U okviru projekta planirana je uspostava i razvoj internacionalnog „Centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“ koji će okupljati stručnjake iz područja turizma sa zajedničkim zadatkom razvoja inovativnih turističkih proizvoda i usluga.

Sveučilište u Rijeci

Ravnatelj javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” Vedran Kružić potpisao je Memorandum o suradnji s rektoricom Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježanom Prijić Samaržijom te predstojnikom Centra za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Sašom Drezgićem.

Memorandum o suradnji odnosi se na funkcioniranje pametnih naselja u skladu s koncepcijom pametnih gradova (Smart Cities).

U okviru međusobne suradnje interes javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” je dobiti artikulirane i tehnički provedive okvire za provedbu projekta pametnih naselja, u okvirima strateške odrednice razvoja koncepta projekta “Primorsko-goranska županija-Pametna regija”, dok je interes Centra za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci istražiti nove poslovne modele u području najma i izgradnje stanova iz okvira koncepta pametnih naselja te proširiti svoje znanstveno-stručne aktivnosti u područje praktične pripreme projekata pametnih naselja.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je suradnja na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je financijsko i administrativno praćenje sljedećih projekata:

  • „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“, sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.;
  • „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B MEDITERAN 2014.-2020. i
  • „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project“, sufinanciranog u okviru INTERREG prekograničnog programa Italija-Hrvatska.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je priprema projektne prijave na Otvoreni javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I.“, Komponenta 1. Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti“, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je priprema projektnih prijedloga za prijavu na „Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti“, kojeg je objavilo Ministarstvo obrazovanja.

Ugostiteljska škola Opatija kandidirana je za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka uključila se u projektno partnerstvo Tehničkoj školi Karlovac, dok je Medicinska škola u Rijeci bila projektni partner Medicinskoj školi Ante Kuzmanića iz Zadra.

Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za zdravstvo Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma je priprema „Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini“, za projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.“

Grad Čabar

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ uspostavila je suradnju s Gradom Čabrom na pripremi projektnog prijedloga „Dom kulture Čabar“, za prijavu na Natječaj za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, u okviru Programa ruralnog razvoja.

Primorsko-goranska županija
Primorsko-goranska županija
Nastavni zavod za javno zdravstvo
Grad Čabar
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Grad Kastav