Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14 i 123/17) uređuje ciljeve i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planske dokumente politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedbu, praćenje i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije.

U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave, Primorsko-goranska županija osnovala je javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, koja obavlja poslove regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju.

Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove:

”više”

 • izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači,
 • obavljaju stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavaju osnivače i nadležno ministarstvo o njihovoj provedbi,
 • provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost,
 • pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
 • pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
 • provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači,
 • provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj,
 • praćenje baze razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
 • surađuju s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
 • obavljaju poslove za potrebe županijskog partnerstva,
 • sudjeluju u radu partnerskih vijeća te
 • obavljaju ostale poslove za koje su registrirani.

”manje”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije