Korisnik: Ponikve voda d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: otok Krk

Razdoblje provedbe projekta: 2017.-2020.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj

Vrijednost projekta: 638.641.571,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 510.913.257,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 369.138.660,00 kn

Opis projekta:
Ciljevi projekta:
• Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom, kroz rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže na dionicama izgradnje nove mreže odvodnje u duljini od 38,7 km, a što doprinosi poboljšanju opskrbe vodom za 3800 stanovnika
• Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem obuhvaćanja 85.000 stanovnika s poboljšanom obradom otpadnih voda i doprinosa poboljšanju stanja voda
Osnovni elementi projekta:
• Izgradnja gravitacijske i tlačne kanalizacije te podmorskih ispusta (ukupne duljine od 86,2 km uz 26 crpnih stanica), rehabilitacija obalnih kolektora (2.969 m, 331 okno)
• Izgradnja 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) – Baška (novi uređaj na novoj lokaciji kapaciteta 14.000 ES) i Klimno-Šilo (novi uređaj kapaciteta 7.500 ES sa mehaničkim predtretmanom i biološkim tretmanom)
• Dogradnja 4 UPOV-a na sekundarni, biološki tretman (Omišalj kapaciteta 7.000 ES, Malinska – Njivice kapaciteta 25.000 ES, Krk kapaciteta 19.000 ES, Punat kapaciteta 12.500 ES) i izgradnja centralnog postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja
• Rekonstrukcija 38,7 km vodoopskrbne mreže usporedno s izgradnjom kanalizacije
• Nabava opreme za transport mulja, opreme za održavanje sustava javne odvodnje, CCTV (inspekcija fekalnih kolektora kamerom), poboljšanje GIS-a (geografskog informacijskog sustava), pojedinačnih crpnih stanica i vodomjera
• Usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

PONIKVE VODA