Korisnik:  Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija
Vrijeme provedbe: studeni 2018. – prosinac 2021.
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija
Vrijednost projekta: 37.380.923 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 34.264.499 kn
Opis projekta: Projektom sanacije i produženja lukobrana u luci Unije II. faza, sanirat će se postojeći pristan i produžiti u obliku slova „T“ dužine sedamdesetak metara, s mogućnošću paralelnog priveza za dva broda i trajekta, odnosno za mogućnost prihvata većih brodova i trajekata uz omogućavanje brodskim i brzobrodskim linijama nesmetan privez i boravak u luci, kao i protok putnika u pomorskom prometu. Sanacijom će se stvoriti preduvjeti za zaštitu dijela akvatorija, te samim time i izgradnju obale za brodice.