U tijeku izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine izrađeni su i usvojeni sljedeći dokumenti:

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Plana razvoja Primorsko-goranske županije

PLAN RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022.-2027. GODINE

STRATEŠKI OKVIR PLANA RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. - 2027.