Projekti u provedbi

Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI

Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI provodi se pri Ugostiteljskoj školi Opatija koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo.

Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”.

više

Ukupna vrijednost projekta iznosi 31.391.735,36 kuna, od čega je iznos bespovratnih sredstava 29.999.899,81 kn. Razdoblje provedbe projekta trajat će od 7. siječnja 2020. godine do 27. travnja 2023. godine.

Projektom MREŽA KOM5ENTNOSTI u pod sektoru turizam i ugostiteljstvo planira se stvaranje prostornih i tehničkih uvjeta za rad RCK i partnerskih javnih ustanova. Svojom opremljenošću i stručnim kadrovima centar će biti nositeljem kvalitetnoga strukovnog obrazovanja povezanim sa svijetom rada.

Projekt je strukturiran na način da se istim planira provođenje projektnih aktivnosti na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije koje se odnose na rekonstrukciju i adaptaciju (preuređenje) prostora i stručni nadzor, nabavu specijalizirane i ostale opreme, upravljanje projektom te promociju i vidljivost i horizontalne aktivnosti.

Na projektu sudjeluje 6 partnera: korisnik – Ugostiteljska škola Opatija provodit će projekt u suradnji sa Srednjom školom dr. Antuna Barca Crikvenica, Srednjom školom Ambroza Haračića (Mali Lošinj), Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir (Krk), Trgovačko-ugostiteljskom školom (Karlovac) i Primorsko-goranskom županijom.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji u provedbi projekta s Ugostiteljskom školom Opatija sukladno kojem će provoditi aktivnost upravljanja, praćenja projekta, administracije, vidljivosti, komunikacije te horizontalnih aktivnosti. Iz redova Regionalne razvojne agencije PGŽ-a imenovana su tri člana projektnog tima: voditelj projekta, administrator projekta i osoba za vidljivost, komunikaciju i horizontalne aktivnosti.

manje

Projekt „Zajednica za novi početak“

Projekt „Zajednica za novi početak“ provodi se pri Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka.

Projekt se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“

više

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.999.155,18 kuna, od čega 100 % financira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta trajat će od 30. lipnja 2020. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Opći cilj projekta je poboljšati socijalnu uključenost djece i mladih kroz prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici i prevenciju daljnje institucionalizacije. Specifični ciljevi su: 1) Poboljšati dostupnosti izvaninstitucijskih usluga na području rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju ili u riziku od razvoja takvih problema i njihovih obitelji sa svrhom poboljšanja pristupa životu u zajednici i prevencije institucionalizacije; 2) Osnažiti kapacitete radnika za pružanje izvaninstitucijskih usluga radi podizanja kvalitete stručnog rada pružatelja usluge i osiguravanja djelotvornije intervencije u društvu.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o suradnji u provedbi projekta Zajednica za novi početak s Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka. Predmet Sporazuma je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u provedbi projekta, putem sljedećih aktivnosti: izrada početnog Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava, izrada Plana nabave u okviru projekta, provođenje postupaka nabave, izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava te savjetodavna pomoć u provedbi aktivnosti i povezanih poslova projekta.

manje

PROJEKT MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services.

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije jedan je od 19 partnera iz Italije i Hrvatske u projektu MIMOSA – INTERREG Italija – Hrvatska 2014 -2020, koji ima za cilj poboljšati ponudu multimodalnih održivih putničkih rješenja i usluga, s posebnim naglaskom na promociji prekogranične mobilnosti putnika na području zemalja sudionica na projektu.

više

Provedbom projekta stavlja se naglasak na inovativna rješenja, pametne alate i tehnologije kojima će se promijeniti trenutna situacija u području prijevoza putnika i učiniti regionalne i prekogranične veze dostupnijima, primjenom multimodalnih rješenja i održive mobilnosti putnika.

Pristup prekogranične suradnje nužan je za rješavanje zajedničkih problema pretežno cestovnog prometa i niske razine povezanosti dviju zemalja, kako bi se građanima i turistima pružila šira ponuda održivih mogućnosti za mobilnost, temeljena na zajedničkom prepoznavanju potreba putnika i potražnje za prijevozom.

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)
Programsko sufinanciranje: 85%
Proračun projekta: 7.140.000,00 Euro
Vodeći partner– Central European Initiative Executive Secretariat


MIMOSA Newsletter 2

manje

Projekt „JAČANJE RAZVOJNIH KAPACITETA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ realizacijom projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ doprinijet će osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedu projekata (su)financiranih u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

više

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata, u okviru koje će se pružati stručna i savjetodavna potpora javnopravnim tijelima u sljedećim aktivnostima: analiza projektnih ideja, procjena mogućnosti za sufinanciranje projekata, razrada projektnih prijedloga, koordinacija i unos projekata u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR), izrada Plana razvoja Primorsko-goranske županije te drugih strateških i razvojnih dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini. Također provodit će se aktivnosti praćenja provedbe razvojnih projekata, realizacija provedbe županijske razvojne strategije i Plana razvoja, informiranja i edukacije javnopravnih tijela s područja Županije, osposobljavanja zaposlenika Ustanove kroz edukativne programa;
  2. Upravljanje projektom, koje uključuje financijsko i administrativno praćenje provedbe projektnih aktivnosti;
  3. Promidžba i vidljivost: izrada promidžbenog materijala, organizacija promotivnih događanja, osiguravanje vidljivosti projekta, predstavljanje prema ciljnim skupinama i široj javnosti kroz redovite objave na internetskim stranicama Ustanove.

manje