Projekti u provedbi

PROJEKT MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services.

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije jedan je od 19 partnera iz Italije i Hrvatske u projektu MIMOSA – INTERREG Italija – Hrvatska 2014 -2020, koji ima za cilj poboljšati ponudu multimodalnih održivih putničkih rješenja i usluga, s posebnim naglaskom na promociji prekogranične mobilnosti putnika na području zemalja sudionica na projektu.

Provedbom projekta stavlja se naglasak na inovativna rješenja, pametne alate i tehnologije kojima će se promijeniti trenutna situacija u području prijevoza putnika i učiniti regionalne i prekogranične veze dostupnijima, primjenom multimodalnih rješenja i održive mobilnosti putnika.

Pristup prekogranične suradnje nužan je za rješavanje zajedničkih problema pretežno cestovnog prometa i niske razine povezanosti dviju zemalja, kako bi se građanima i turistima pružila šira ponuda održivih mogućnosti za mobilnost, temeljena na zajedničkom prepoznavanju potreba putnika i potražnje za prijevozom.

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)
Programsko sufinanciranje: 85%
Proračun projekta: 7.140.000,00 Euro
Vodeći partner– Central European Initiative Executive Secretariat

Projekt „JAČANJE RAZVOJNIH KAPACITETA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ realizacijom projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ doprinijet će osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedu projekata (su)financiranih u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata, u okviru koje će se pružati stručna i savjetodavna potpora javnopravnim tijelima u sljedećim aktivnostima: analiza projektnih ideja, procjena mogućnosti za sufinanciranje projekata, razrada projektnih prijedloga, koordinacija i unos projekata u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR), izrada Plana razvoja Primorsko-goranske županije te drugih strateških i razvojnih dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini. Također provodit će se aktivnosti praćenja provedbe razvojnih projekata, realizacija provedbe županijske razvojne strategije i Plana razvoja, informiranja i edukacije javnopravnih tijela s područja Županije, osposobljavanja zaposlenika Ustanove kroz edukativne programa;
  2. Upravljanje projektom, koje uključuje financijsko i administrativno praćenje provedbe projektnih aktivnosti;
  3. Promidžba i vidljivost: izrada promidžbenog materijala, organizacija promotivnih događanja, osiguravanje vidljivosti projekta, predstavljanje prema ciljnim skupinama i široj javnosti kroz redovite objave na internetskim stranicama Ustanove.

Projekt „ENERMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“

Projekt „ENERMOB“ provodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“

Projekt „EnerNETMob“ provodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B MEDITERAN 2014.-2020.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Projekt „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project“

Projekt „MOSES“ rovodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru INTERREG prekograničnog programa Italija-Hrvatska.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Interreg Adrion
Interreg Mediterraean
Interreg Italy - Croatia