Europska unija usvojila je novi višegodišnji proračun u iznosu od 1.074.300 milijardi EUR, koji će državama članicama biti na raspolaganju od 2021. do 2027. godine. Uz ulaganja predviđena u okviru Europskog plana oporavka kao odgovor na posljedice krize od 750 milijardi EUR, proračun EU-a na sedam godina ukupno bi dosegao 1.824,3 milijarde EUR.

Značajni dio sredstava navedenog proračunskog razdoblja odnosi se upravo na strukturne fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vizama. Navedena Uredba o zajedničkim odredbama krovna je uredba za pripremu i provedbu fondova koji iz nje proizlaze, a sami fondovi dodatno su definirani sektorskom regulativom, odnosno svaki pojedini fond uspostavlja se dodatnom sektorskom uredbom. Programiranje novoga proračunskoga razdoblja je u tijeku.

Za Republiku Hrvatsku u novom proračunskom razdoblju od 2021. do 2027. godine ukupno je alocirano više 22,4 milijardi EUR, od kojih je u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova alocirano ukupno 12,734 milijardi EUR, a u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost kao jednog od instrumenta Europskog plana oporavka, 9,35 milijardi EUR.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financiranje je moguće za ulaganja u infrastrukturu; istraživanje i inovacije, produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, opremu, softver i nematerijalnu imovinu te umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava.

Iz Kohezijskog fonda (KF) podupiru se ulaganja u području prometa i okoliša, uz poseban naglasak na obnovljivoj energiji te ulaganja u TEN-T.

Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) podupire se veći pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, promicanje cjeloživotnog učenja.

Iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) mjere su posebno usmjerene na produktivna ulaganja u MSP-ove, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija; ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastrukture za čistu energiju po pristupačnoj cijeni i smanjenje emisija stakleničkih plinova; ulaganja u digitalizaciju; ulaganja u unapređenje kružnoga gospodarstva te ulaganja u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika.

OPERATIVNI PROGRAMI ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE EU-A 2021.-2027.

OPERATIVNI PROGRAMI ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE EU-A 2021.-2027.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OPERATIVNI PROGRAMI ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE EU-A 2021.-2027.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike):

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OPKK); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, predstavlja kontinuitet u odnosu na aktualno financijsko razdoblje te objedinjuju dosadašnja iskustva i znanja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (bez teritorijalnog pristupa). Predmetni program će se orijentirati na sve one sektore / politike koji se prema svojoj prirodi provode na nacionalnoj razini, proizlaze iz same upravne nadležnosti državnih tijela ili gdje su korisnici EU sredstava tijela čiji je osnivač Republika Hrvatska. U prvom redu radi se o provedbi sektorskih i više sektorskih strategija, nacionalnih planova, provedbenih programa, te nacionalnog programa reformi.

Više informacija o OPKK 2021.-2027. možete preuzeti ovdje:

 

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (OPULJP); financiran iz Europskog socijalnog fonda plus,  predstavlja kontinuitet u odnosu na aktualno financijsko razdoblje te objedinjuje dosadašnja iskustva i znanja u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Predmetni program će se orijentirati na sve one sektore / politike koji se prema svojoj prirodi provode na nacionalnoj razini, proizlaze iz same upravne nadležnosti državnih tijela ili gdje su korisnici EU sredstava tijela čiji je osnivač Republika Hrvatska. U prvom redu radi se o provedbi sektorskih i više sektorskih strategija, nacionalnih planova, provedbenih programa, te nacionalnog programa reformi.

Više informacija o OPULJP 2021.-2027. možete preuzeti ovdje:

OPULJP 2021.-2027.

 

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju. Uspostavom Integriranog teritorijalnog programa (ITP) temeljem naučenih lekcija vezanih uz teritorijalni razvoj u novom programskom razdoblju proširuje se mogućnost financiranja lokalnih i regionalnih inicijativa, a sukladno identificiranim potrebama. Ono što je za ovu vrstu programa karakteristično jest fokus na regionalni rast i razvoj.

Više informacija o Integriranom teritorijalnom programu 2021.-2027. možete preuzeti ovdje:

Prezentacija ITP 2021.-2027.