Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se donosi umjesto županijskih razvojnih strategija.

Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija) te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Plan razvoja Primorsko-goranske županije donosi se kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja Primorsko-goranske županije te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem Primorsko-goranske županije sukladno potrebama stanovnika, uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

Plan razvoja donosi županijska skupština Primorsko-goranske županije, nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

Nositelj izrade Plana razvoja, temeljem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je Primorsko-goranska županija, a izrađivač, odnosno koordinator izrade je javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“.

Izrada Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027. sufinancirana je sredstvima Europske unije, u okviru projekta “Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije”.

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije