September 1, 2021

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje projekata u okviru ciljanog 4. roka za dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa Interreg V-A SLO-HR 2014.-2020.

by Ivana Pavlek in Priobalje, Gorski kotar, EU fondovi

Prilagodba