Aktualno

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO POPIS ODABRANIH PROJEKATA TEMELJEM PROGRAMA “KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA”

Ministarstvo turizma objavilo je popis odabranih projekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstvatemeljem Programa “Konkurentnost turističkog gospodarstva”. 

Predmet Javnog poziva bila je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj kroz mjere: 

 • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2-Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C – dostupnost i sigurnost
 • Mjera D – prepoznatljivost

Dodjela sredstava bila je namijenjena trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 

Na području Primorsko-goranske županije navedenim subjektima dodijeljeno je gotovo 2,5 milijuna kuna, u okviru mjere A1, mjere A2, mjere A3, mjere A4, mjere B, mjere C i mjere D. 

OBAVIJEST O PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA O STATUSU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, nakon provedbe postupka otvaranja i administrativne provjere.

Zaprimljeno je sveukupno 458 zahtjeva, od kojih se sljedeći projektni prijedlozi s područja Primorsko-goranske županije:

 1. Izgradnja i opremanje tržnice Vrbovsko; Grad Vrbovsko
 2. Izgradnja javne rasvjete; Grad Vrbovsko
 3. Uređenje sportskog igrališta-2. faza; Općina Mrkopalj
 4. Električni cikloturizam Skrad-nabava i postavljanje dviju stanica za iznajmljivanje i punjenje e-bicikala; Općina Skrad
 5. Adaptacija zadružnog doma u Gornjoj Dobri-obnova fasade i izmjena vanjske stolarije; Općina Skrad

Navedeni projektni prijedlozi upućuju se u postupak vrednovanja.

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJEN POPIS ODABRANIH PROJEKATA OPĆINA I GRADOVA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Popis odabranih projekata općina i gradova za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standardakoje će Ministarstvo sufinancirati u 2019. godini.

S područja Primorsko-goranske županije, odobreni su projekti sljedećih gradova i općina:

 1. Grad Čabar “Nabava komunalnog vozila (traktor s priključcima) za održavanje nerazvrstanih cesta, javno-prometnih i javnih zelenih površina; 240.000,00 kn i 
 2. Općina Ravna Gora “Izgradnja nogostupa u Ulici Ivana Mažuranića u Ravnoj Gori-2. faza”; 124.000,00 kn. 

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici. 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. 

Predmet sufinanciranja su:

 • plaže
 • centri za posjetitelje i interpretacijski centri
 • javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
 • žičare
 • studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom
 • studije upravljanja kvalitetom u turizmu

Prihvatljivi predlagatelji su:

 • jedinice područne (regionalne) samouprave
 • jedinice lokalne samouprave

Javni poziv otvoren je do 28. lipnja 2019. godine. 

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici.

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Ministarstvo turizma objavilo je Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. godine. 

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dokument Program podrške brdsko-planinskim područjima 2019.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima dostupan je na sljedećoj poveznici.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. travnja 2019. godine. 

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ „PROGRAMA PROVEDBE MJERA RURALNOG RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.“ ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva:

 • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva
 • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

Prihvatljivi prijavitelji:

 • za mjeru 1.2.1. Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti te turističkom i ugostiteljskom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na ruralnom području PGŽ te koji će aktivnosti vezane za opremanje proizvodnih pogona/objekata provoditi na ruralnom području Primorsko-goranske županije
 • za mjeru 3.1.2. Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva , koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije, ali koji pripremaju investicijsko ulaganja na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

Rok za podnošenje prijava: do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije  za ovu namjenu /periodično dok ima sredstava na raspolaganju tj najkasnije do  15.studenog 2019.

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA GRADOVA I OPĆINA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.
Najviši iznos sufinanciranja po jedinici lokalne samouprave može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” broj 132/17).

Sufinancirat će se projekti projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prijave se mogu podnijeti u roku od 30 dana odnosno do 22. ožujka 2019. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2019. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine” broj 132/17).

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

OBJAVLJENI REZULTATI DODJELE SREDSTAVA U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U PERIODU 2015.-2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate dodjele sredstava u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u periodu od 2015.-2018. godine.

Tako je u 2018. godini temeljem Javnog poziva, na području Primorsko-goranske županije odobreno sufinanciranje za osam EU projekata, u sveukupnom iznosu od 17.104.073,41 kn, a radi se o sljedećim EU projektima:

R.br. Naziv EU projekta Odobreni iznos od MRRFEU
1. Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije 2.200.553,21 kn
2. Forget heritage 133.841,74 kn
3. Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt 10.000.000,00 kn
4. Energetska obnova zgrade podcentra predškolskog odgoja Potok na adresi Josipa Završnika 3, Rijeka 1.626.924,73 kn
5. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kalvarija 291.950,59 kn
6. Centar za posjetitelje o velikim zvijerima 1.062.989,30 kn
7. Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji 435.563,84 kn
8. Grad Rijeka-Tehnička pomoć ITU PT 1.352.250,00 kn
  SVEUKUPNO: 17.104.073,41 kn

U periodu od 2015.-2017. na području Primorsko-goranske županije odobreno je sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od preko 37 milijuna kuna. 

Detalji rezultata dodjele prema Javnom pozivu dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV NAMIJENJEN SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA ZA PROMOCIJU, JAČANJE KOMPETENCIJA I PODIZANJE KVALITETE LJUDSKIH POTENCIJALA

Ministarstvo turizma je s ciljem poboljšanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova i općenito srednjeg strukovnog obrazovanja u turističkom sektoru, objavilo Javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala.

Sveukupno je na raspolaganju 400.000,00 kn. 

Javni poziv je otvoren do 28. veljače 2019. godine. 

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.3., TIP OPERACIJE 4.3.1. “INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”, u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

Natječaj je otvoren do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati. 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave

Vrijednost natječaja: 332.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, putem sljedećih mjera:

 • Mjera A-povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Mjera B-razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C-dostupnost i sigurnost
 • Mjera D-prepoznatljivost

Prihvatljivi prijavitelji:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

Javni poziv otvoren je do 03. ožujka 2019. godine do 24 sata.

Detaljni Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici. 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT OBJAVIO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJE ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2019. GODINI

Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini. 

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina je 20. veljače 2019. godine.

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

NOVI PRAVILNIK O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE O PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Novi Pravilnik o rokovima o postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 6/2019) dostupan je na sljedećoj poveznici. 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE OBJAVILO ODLUKU O ODABIRU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA OTOKA U 2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata u okviru Programa razvoja otoka u 2019. 

S područja Primorsko-goranske županije odobreno je sufinanciranje projekata u sveukupnoj vrijednosti od 2.970.000,00 kn, kako slijedi:

 • Vodovod i odvodnja unutar poduzetničke zone Mišnjak (Grad Rab)-600.000,00 kn
 • Park medicinske rehabilitacije u Velom Lošinj (Primorsko-goranska županija)-330.000,00 kn
 • Izgradnja prometnice SU2 na predjelu Melin, I. faza (Grad Cres)-350.000,00 kn
 • Rekonstrukcija dijela upravne zgrade Općine Dobrinj-zgrada 2 (Općina Dobrinj)-350.000,00 kn
 • Rekonstrukcija partera na predjelu Studenac (Grad Mali Lošinj)-600.000,00 kn
 • Uređenje trga sv. Ivana (Općina Vrbnik)-300.000,00 kn
 • Izgradnja sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja Rosulje u Njivicama (Općina Omišalj)-440.000,00 kn

Odluka se može pronaći na sljedećoj poveznici.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta